KİLİS BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ

KİLİS BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

 

Amaç

Madde 1 –Bu yönergenin amacı;

A)Kadınları her türlü şiddetten korumak, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele etmek, cinsiyet temelli eril şiddeti önlemek ve kovuşturmak;

B)Cinsiyet temelli her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirerek gerçek toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek; kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurlarının korunması ve mağdurlara yardım edilmesi için kapsamlı çerçeve, politikalar ve önlemler geliştirmek;

C)Kadına yönelik şiddeti, eril şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla ulusal ve uluslararası iş birliğini geliştirmek; özellikle TÜBAKKOM (Türkiye Baroları Kadın Hakları Komisyonları Birliği) ile sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve valilikle birimleri ile dayanışma içinde işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,

D)Kadına yönelik şiddet, eril şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik bütüncül bir yaklaşım benimsemek amacıyla etkili iş birliğini sağlamaya yönelik kuruluşlar ve yasa koyuculara destek ve yardım sunmak,

E) Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW) Sözleşmesindeki kadının insan haklarının tanıtılması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası hukuk alanında kadınlar için var olan hak ve özgürlüklerin bilgisini yayarak kullanılmasını sağlamak

F)Kadınların Cumhuriyet devrimleriyle elde ettikleri kazanımların korunması ve geliştirilmesi amacı ile gerek yasalarda gerekse toplumsal cinsiyet bakış açısında kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı önlemek,bu konuda farkındalığı artırmak için öncelikle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ülkemizin onayladığı ve Anayasamız kapsamında yasalardan da önce gelen başta “BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” olmak üzere bu kapsamda onaylanacak tüm sözleşmeler çerçevesinde kadının insan hakları için yasal, toplumsal çalışmalarda bulunmak,

G) Kadınların aile hukuku sorunlarına aile içi şiddet de dahil olmak üzere hukuki çözüm aramak amacıyla adli yardım birimlerinden yararlanma kıstaslarında olan kadınlara gerekli destek için Baronun adli yardım birimi ile koordineli çalışmalar yapmak, bu konuda taleplerle ile ilgili Baronun adli yardım birimince atanan adli yardım avukatlarının meslek içi eğitimlerini gerçekleştirmek,

H) Kamuoyunu yasal hakları konusunda yazılı ve görsel medya aracılığı ile panel, seminer, basın açıklaması vb.çalışmalar ve  broşür, kitapçık, afişlerle bilgilendirmek; hukuki hakları ve bu konuda nereye başvuracakları konusunda yeterli bilgi sahibi olmayan kadınlara yönelik "yasal haklar eğitimleri" vermektir.

 

 

 

Kapsam

Madde 2 -Bu Yönerge; Kilis Barosu Kadın Hakları Komisyonu’nun kuruluş, amaç, görev, üyelik, çalışma usul ve esaslarını Kilis Barosu Yönetim Kurulu ile Kadın Hakları Komisyonunun ilişkilerini ve Kilis Barosunda mevcut diğer komisyonlar ile ilişkilerine dair kuralları kapsamaktadır.

 

Dayanak

Madde 3 -Bu Yönerge; 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Yönetim Kurulunun görevleri başlıklı 95. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Komisyonun Görevleri, Üyelik

 

Kuruluş

Madde 4 -Komisyon, Kilis Barosu levhasına yazılı avukatlar arasından en az on avukatın yazılı talebinin Başkanlığa sunulması ve Yönetim Kurulunda talebin kabul edilmesi veya Baro Yönetim Kurulunun kanundan doğan görevlerinin yerine getirilmesi amacı ile resen kurulur.

 

Komisyonun Görevleri

Madde 5- a) Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinden kaynaklanan kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi için, genel olarak hukuk alanına ve Kadının İnsan Hakları Hukuku'na ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, sempozyum, konferans ve eğitim gibi etkinlikler düzenlemek,

 

b) Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsiyet Ayrımcılığına ilişkin olarak hukuk ve insan hakları alanındaki uygulama ve gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak, konuya ilişkin yazılı ve görsel içerik hazırlamak,

c) Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan hak ihlallerinin önlenmesi ve tespit edilen ihlallerden kaynaklanan mağduriyetin giderilmesine ilişkin basın açıklaması, eğitim, toplantı ve kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar hazırlamak.

ç) Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi doğrultusunda çalışan sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sendikalar ve diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak toplumsal farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmak,

d) Konusu ile ilgili arşiv, ulusal bir elektronik iletişim ağı, kütüphane ve benzeri diğer tesisleri kurmak,

e) Komisyonun görev alanında avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek,

f) Komisyonun amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmaktır.

 

Komisyonun, Baroyu temsil etme sıfatı bulunmamaktadır. Komisyon adına kurum, kuruluş ve kişilerle yapılacak yazışmalar, Baro Başkanlığı vasıtası ile gerçekleştirilir.

 

Komisyon, cinsiyet temelli hak ihlallerine neden olan yasal düzenleme ve uygulamalardan kaynaklanan dava ve işleri izler, rapor hazırlar ve müdahil olunması konusunda Baro Yönetim Kuruluna talep sunar.

 

 

 

 

Üyelik

Madde 6 -Komisyon faaliyetlerinde görevlendirme talebi içerir üyelik dilekçesinin Baro

Başkanlığına sunulması ve talebin Baro Yönetim Kurulunda kabul edilmesi ile üyelik başlar.

 

Komisyondan sorumlu olmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından en az bir yönetim kurulu üyesi Baro Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesi veya üyelerinden biri koordinatör üye sıfatı ile toplantılara katılır.

 

Komisyona levhaya yazılı avukatlar ve avukat stajyerleri üye olabilir.

 

Komisyon faaliyetleri dışında komisyon üyeleri, kartvizit ve başkaca yollarla

meslektaşlar arası haksız rekabet yaratacak şekilde Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına aykırı olarak Kadın Hakları Komisyonu Üyesi, Başkanı ve sair sıfatlar kullanılamaz. Baro Yönetim Kurulu bu tür kullanımlara ilişkin işlem yapma yetkisini saklı tutar.

 

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilir mazeret sunmadan üç toplantıya üst üste katılım sağlamayanların üyeliklerinin devamı hususunda değerlendirme yapmak üzere Baro Yönetim Kuruluna komisyon adına yazılı bildirimde bulunulur. Komisyon görevlendirmelerini üç defa üst üste haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilir mazeret sunmadan yerine getirmeyenler hakkında da yukarıda yazılı hükümler uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toplantı, Çalışma Usul ve Esasları, Diğer Hükümler

 

Toplantı

Madde 7-            Toplantının yapılacağı gün, yer, saat ve gündem, tüm üyelere e-posta/ kısa mesaj/ mesajlaşma uygulaması yahut Baro vasıtası ile duyurulur. Dört üyenin toplantıya katılımı ile toplantı yeter sayısına ulaşılır. Komisyon, her ay en az bir kere toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Karara muhalif olanlar, muhalefet gerekçesini yazar. Karar defteri herhangi bir tasdike tabi değildir. Gerektiğinde üst üste iki kez olmamak kaydıyla Komisyon Başkanın çağrısı üzerine komisyon toplantısı dijital ortamda yapılabilir.

İlk toplantı kıdemli üye tarafından açılır.

Komisyon, kendi üyeleri arasından başkan, başkan yardımcısı ve yazman seçer. Oylamada eşitlik olması halinde kıdemli üye seçilmiş sayılır.

Seçimden sonra kıdemli üye, seçilen başkana görevi devreder.

Komisyon, üyelerin toplantılara katılımını gösteren çizelgeyi tutar ve gerekli hallerde Baro Yönetim Kuruluna sunar.

 

Çalışma Usul ve Esasları

Madde 8- Komisyon, Baro seçimlerini takiben işbu yönergenin dördüncü maddesi usulünce kurulur ve göreve gelen Baro Yönetim Kurulunun görev süresi boyunca faaliyet gösterir. Komisyon, belirlenen gün ve saatte, başkan tarafından belirlenen gündemle ve çağrısı üzerine fiziki imkânlar elverdiği sürece Baro Hizmet Binası'nda veya adliyelerde bulunan Baro odalarında toplantılarını gerçekleştirir.

Toplantı, komisyon başkanı tarafından açılır ve gündem okunur. Başkanın yokluğunda Başkan Yardımcısı tarafından toplantı açılır ve gündem okunur. Her ikisinin de yokluğunda kıdemli üye tarafından toplantı açılır ve yönetilir. Yazman toplantı tutanağını ve karar defterini yazar. Yazmanın yokluğunda toplantıda seçilen bir üye yazmanın görevlerini yapar. Toplantıda sunulan öneri, talep, görüşler ve verilen kararlar toplantı tutanağına ve karar defterine yazılır. Gündem okunarak maddeler halinde üyelerin görüşleri alındıktan sonra verilen karar, karar defterine, toplantı tutanağına yazılır. Karar oylamalarında eşitlik olması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Karara muhalif olanlar muhalefet gerekçesini yazar.

 

Komisyon görevleri kapsamında incelenmek ve gündeme alınmak üzere Komisyona gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı soyadı, imzası, varsa telefon numarası ile iş yeri veya ikamet adresinin bulunması gerekmektedir. Dilekçelerin vekalet ilişkisine dayanarak gönderilmesi halinde dilekçe ekinde onaylı vekalet belgesinin bulunması gerekir.

 

Yukarıda dilekçe ve ekinde bulunması gereken unsurları içermeyen dilekçeler incelemeye alınmaz. Yargı mercilerinin yetki ve görev alanına giren talepler ile belirli bir konu içermeyen başvuru ve talepler incelenmez.

 

Komisyona gönderilen dilekçede bahsedilen hususlara ilişkin yapılan çalışma sonucu veya gelinen aşama, dilekçenin komisyon toplantı gündemine alınmasından itibaren en geç altmış gün içinde Baro Yönetim Kurulu vasıtası ile dilekçe sahibine veya vekiline bildirilir.

 

Komisyonun görevleri kapsamına girmeyen dilekçeler, ilgili komisyonlara Baro Yönetim Kurulu vasıtası ile bildirilir. Komisyonun faaliyet kapsamına girme ihtimali olan dilekçelerin kendisine bildirilmesini diğer komisyonlardan Baro Başkanlığı vasıtası ile talep edilebilir.

 

 

Baro Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

Madde 9- Baro Yönetim Kurulu; fiziki imkanlar elverdiği ölçüde komisyon çalışma ve toplantılarını yürütmeleri için yer tahsis eder, Komisyonun faaliyetlerinden levhaya yazılı avukat ve avukat stajyerlerini haberdar etmek üzere toplu sms, e-posta gönderimlerini sağlar,

Baro web sitesi üzerinden faaliyetlerin duyurulmasını temin eder.

 

 

Koordinatör Üyenin Sorumluluğu

Madde 10 -Baro Yönetim Kurulunca her bir komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak belirlenen koordinatör üye, Komisyon ile Baro Yönetim Kurulu arasında iletişim kurulmasını ve çalışmaların uyum içerisinde yapılmasını sağlar.

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 11- Bu Yönerge, Tekirdağ Barosu Yönetim Kurulunun 04/11/2022 tarihli ve 2022/735 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

 

Yürütme

Madde 12 -Bu Yönerge hükümlerini Tekirdağ Barosu Yönetim Kurulu yürütür.