KİLİS BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ (KİBSEM) İÇ YÖNETMELİĞİ

KİLİS BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ (KİBSEM) İÇ YÖNETMELİĞİ 

 

Amaç ve Kuruluş: 

Madde 1- Baro'nun avukatlık staj eğitimine ilişkin görevlerinin (Av. K. m. 95/1, 4, 9; 23/2; 24/1) bilimsel ilkelere uygun ve sürekli olarak yerine getirilebilmesi amacıyla bilimsel özekliğe sahip olmak ve bu iç yönetmeliğe göre sürekli çalışmak üzere KİLİS Barosu Staj Eğitim Merkezi kurulmuştur.

Merkezin Görevi: 

Madde 2- Merkezin görevi, avukat adaylarına, avukatlık mesleğinin gerektirdiği temel bilgi, düşünme ve davranış biçimlerini kazandırmaktır. Merkez, avukat adaylarının yetiştirilmesine yönelik kurs, konferans, panel, seminer etkinliklerini ve diğer bilimsel çalışmalarını, olanakları ölçüsünde meslek içi eğitimi de kapsayacak biçimde geliştirir, yayar. Yazılı, görsel, işitsel araçlarla bilgi biriktirir ve avukatların yararlanmasına da açar.

Merkezin Organları: 

Madde 3- Staj Eğitim Merkezi'nin organları Yürütme kurulu, Eğitim Kurulu ve Danışma Kurulu'dur.

A-Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu: 

Madde 4-

a- Kurulusu: Yürütme kurulu, Kilis Barosu yönetim kurulunca atanacak 3 avukat ile 2 stajyer  avukattan oluşur. Yönetim Kurulunca seçilen avukatlardan biri koordinatör avukat olarak belirlenebilir. Stajyer avukatların stajlarının bittiği tarihte yürütme kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik, yürütme kurulu önerileri de dikkate alınarak Baro Yönetim Kurulunca doldurulur.

 

b- Çalışma Biçimi: Yürütme kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer ve görev bölümü yapar. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.

c- Görevleri:

aa-Merkezin çalışmalarını yürütebilmesi için gereken ders araç  gereçleri, diğer taşınır ve taşınmaz mallarla, her türlü hakları saptamak ve sağlanmasını Baro Yönetim Kurulu'na önermek;

bb-Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak ve Baro Yönetim Kuruluna önermek;

cc-Eğitim programlarını ve takvimini hazırlayıp uygulamak;

dd-Eğitimi yapılacak hukuk dallarını, dalların bölüm başkanları ve bölüm başkanlarıyla birlikte öğretim görevlileri ve/veya eğiticilerini belirlemek, görevlendirmek, görevden almak;

ee-Avukat adaylarının katılımlarını ve çalışmalarını izlemek;

ff-Eğitim bitirme, başarı ve katılma belgeleri vermek;

gg-Merkezin amacına uygun işleyişini sağlayıcı her türlü etkinlikleri gerçekleştirmek, yazılı, görsel, işitsel araçlarla bilgi ve kaynak biriktirmek ve yayın yapmak;

hh-Eğitim ve danışma kurulunun kararlarını yürütmek; ıı-Merkez'de görevlendirilen Baro memurlarını denetlemek.

Iı-Eğitim Kurulu tarafından bölgesel ve ulusal Kurgu yarışmalarında Eğitim Kurulunca belirlenen stajyer avukatlar ve eğitim koçunu Yönetim Kurulunun onayına sunar.

B-Staj Eğitim Merkezi Eğitim Kurulu: 

Madde 5-

a- Kuruluş: Merkezde eğitimi verilecek hukuk dallarının bölüm başkanları, merkez yürütme kurulu üyeleri ve her eğitim döneminde eğitime katılacak adayların aralarında seçeceği üç üyeden oluşur.

b- Toplantıları: Eğitim yılı içinde iki ayda en az bir kez yürütme kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Salt çoğunlukla, gündeme bağlı olmaksızın karar alır. Yürütme Kurulu başkanı toplantılara başkanlık eder.

c- Görevleri: Eğitimin programlarını, eğitim yöntemlerini ve öğretim görevlilerini amaca uygunluk ve yeterlilik yönünden denetlemek ve kararlar almak; eğitimi ve yöntemlerini geliştirici kararlar almak; yürütme kurulunun öneri ve uygulamaları üzerine görüş bildirmek; öğretim görevlilerine verilecek telif hakkı ve benzeri ödemeleri belirleyerek, yönetim kuruluna önermek; bu iç yönetmeliğin 7/2. ve 10. maddelerinde belirtilen değerlendirme kurullarını belirlemektir.

    Aynı zamanda eğitim alan stajer avukatlar arasında Türkiye Barlar Birliği tarafından düzenlenecek bölgesel ve ulusal Kurgu yarışmalarında Kilis Barosunu temsi edecek stajyer avukatları ve eğitim koçunu belirler.

C-Staj Eğitim Merkezi Danışma Kurulu: 

Madde 6-

a- Kuruluşu: Baro'nun görevdeki ve eski başkanları, Baro yönetim kurulunun görevdeki ve levhada kaydı süren eski üyeleri, Disiplin Kurulunun görevdeki ve levhada kaydı süren eski başkanları, levhaya kayıtlı asgari beş yıl kıdemi olan üç avukat, son dönemden başlamak üzere staj eğitimini tamamlamış ve başarı belgesi almış 4 avukat, Staj Eğitim Merkezi eğitim kurulunun "avukat" üyeleri ile varsa yürütme kurulunun eski üyelerinden oluşur.

Yukarıdaki kriterlere uygun olmak üzere seçilecek üyelerle staj eğitimini başarıyla bitirmiş üyeler, bir eğitim yılı boyunca üyelikleri sürmek üzere her eğitim yılı başında yeniden saptanır.

Avukatlığa engel bir suçtan dolayı haklarında son soruşturma açılmasına karar verilmiş olanlarla geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca kesinleşmiş bir kararla işten çıkarma, kınama veya para cezasıyla cezalandırılmış olanlar danışma kurulu üyesi olamazlar.

b- Toplantıları: Danışma kurulu, her eğitim döneminin başında ve gerektikçe yürütme kurulunun çağrısıyla üyelerinin salt çoğunluğuyla toplanır. Katılan en yaşlı/kıdemli Baro Başkanı, yokluğunda toplantıdaki en yaşlı/kıdemli üye toplantıya başkanlık eder. Gündeme bağlı olmaksızın, katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

c- Görevi: Staj ve meslek içi eğitimin içeriği ve yöntemi, Merkez'in çalışma ve yapılanmasına ilişkin tavsiye kararları almaktır.

Eğitim Düzeni: 

Madde 7- Eğitim Yöntemi: Eğitim, ilke olarak olaylar üzerinde uygulama ve avukat adaylarının taraf olarak katılacakları temsili yargılama çalışmaları biçiminde yürütülür. Adayların, uygulama çalışmalarında saptanacak kuramsal eksiklikleri kurs, konferans, panel, seminer ve araştırma çalışmalarıyla giderilir. 

İstekli adaylar arasında, eğitim kurulunca belirlenecek değerlendirme kurulu önünde, hukuk tarihine geçmiş olayların ve davaların yeniden yargılanmasına ilişkin canlandırma yarışmaları yapılır. Kurul, avukat adayını, savunmayı üstlendiği olayı kavrama, hukuksal niteleme, yazılı ve sözlü anlatım ve meslek ilke ve kurallarına uygunluk yönlerinden değerlendirir. Başarılı bulunan adaylara başarı belgeleri verilir.

Ayrıca stajyer avukatların Baro bünyesinde bulunan bir yada birden fazla görev aldıkları komisyonlarda aktif çalışmaları ve komisyonlarda düzenledikleri etkinlik ve çalışma raporları da komisyon başkanlarınca değerlendirilerek Eğitim Kuruluna sunulması halinde başarı belgesi verilir.   

Eğitimin Programlanması ve Katılma İlkeleri 

Madde 8- : Eğitim, kural olarak 1 Ekim günü başlar, 30 Haziran günü sona erer. Yürütme kurulu gereksinme ve olanaklara göre eğitim yılını dönemlere ayırabilir ayrıca eğitim başlangıç ve bitim tarihlerini Baro Yönetim Kurulu onayı ile değiştirebilir.

Kurumsal ve Uygulamalı Avukatlık Hukuku eğitimi yapılması ve her adayın stajı süresince kesintisiz bu programa katılması zorunludur.

Merkez yürütme kurulu, yukarıdaki esaslara uygun olarak her dönem başında eğitim dallarını, kurs, konferans, panel ve seminerleri, adaylarca yapılacak araştırmaların konularını, temsili yargılama olaylarını, canlandırma yarışmalarının konularını, adayların etkinliklere katılma süre, yer ve biçimlerini belirler ve takvime bağlar. Öğretim programda gösterilen gün ve saatlar de yapılır. Ancak KİBSEM eğitim merkezi eğitim kurulu gerekli gördüğü takdirde bu saatları değiştirebilir.

Eğitim; Baro mensubu Avukatlar, Üniversite Öğretim Üyeleri, Hakimler, Savcılar ve konusunda uzman kişiler tarafından verilir. KİBSEM eğitim merkezi eğitim kurulu gerektiğinde bunların dışında öğretim görevlisi atayabilir.

Eğitimi görevlisi tarafından yoklama yapılır. Yükümlü olduğu halde derse girmediği saptanan hakkında disiplin işlemi uygulanır. Stajyerin haklı nedenlere dayanılarak devam etmediği günler engelin kalkmasından sonraki bir ay içerisinde başvurusu halinde tamamlatılır.

Program, her eğitim dönemi başında yanında staj yaptıkları avukatlar aracılığıyla adaylara duyurulur.

Stajyerin Yanında Çalıştığı Avukat 

Madde 9- Stajyer avukat eğitimi çalışmalarını aksatmamak koşu ile Avukat yanında stajını yapar. Avukatta staj yapan stajyerin eğitim çalışmalarına katılmasının devamını denetlemekle yükümlüdür. Bu anlamada stajyerin Baroya bildirdiği Avukattan başka bir avukat yanında staj yapması ve Avukatın da yanında staj yapmayan bir stajyer avukat hakkında rapor düzenlemesi mümkün değildir. Bu yükümlülüğe uymayan bir stajyer ve Avukat hakkında 1136 yasa ve Yönetmelikler uyarınca işlem yapılması için KİBSEM Yürütme kurulunca Baro Yönetim Kuruluna başvuruda bulunulur.

Avukatların ve Başka Baro Stajyerlerinin Programlara Katılması: 

Madde 10- Avukatlar ve barolarının iznini almış olmak koşuluyla başka barolara bağlı olarak staj yapan adaylar, Merkezinin eğitimini verdiği her dalda, dönem başında kayıt yaptırarak, merkezin olanakları ölçüsünde diledikleri derslere katılabilirler.

Baro Başkanlığı'nca bir hukuk dalının programına kesintisiz katılan avukatlara, katıldıklarını gösterir belge verilir. Belgenin bir örneği sicil dosyasına konur. Yabancı barolara kayıtlı avukatların katılma belgelerinin örneği Baro'larına gönderilir.

Başka baro stajyerlerine 10. madde koşullarına göre staj eğitimi bitirme belgesi verilir. Sadece bir hukuk dalının programına kesintisiz katılanlara ise Staj Eğitim Merkezi yürütme kurulunca katılma belgesi verilir. Bunlara verilen belgelerin örnekleri Barolarına gönderilir.

Staj Eğitimi Bitirme Belgesi: 

Madde 11- Avukat adaylarına aşağıdaki koşullarla staj eğitimi bitirme belgesi verilir;

a-Eğitim programlarına 8. madde kurallarına uygun ölçüde katılmış olmak;

b-Katıldığı veya bağışık tutulduğu seçimlik dallardan en az birinde bir temsili yargılamaya taraf olarak katılmış ve bu çalışmalarında yazılı-sözlü anlatım, hukuksal niteleme, meslek ilke ve kurallarına uygunluk yönünden başarılı bulunmuş olmak;

c-Bir seminer vermiş olmak;

d-Yapılacak görüşmede avukatlığı, mesleğin saygınlığına uygun olarak yapabileceği konusunda Eğitim Kurulunca seçilmiş değerlendirme kurulunda kanaat uyandırmış olmak.

Staj Eğitimi bitirme belgesi verilmeyen adayın stajı Yönetim Kurulunca 6 aya kadar uzatılabilir. Stajın uzatılmasını gerektirici diğer nedenler saklıdır. 

Baro Organlarının Eşgüdümü: 

Madde 12- Eğitim Merkezi, başvuran her aday için bir dosya açar. Adayın Eğitim Merkezinde yaptığı çalışmalar, hakkında tutulan raporlar, adaya verilen belgeler bu dosyada korunur. Staj eğitimi bitirme belgesi verilen adayın dosyası, Baro'daki dosyasıyla birleştirilmek üzere derhal yönetim kuruluna gönderilir.

Mali kurallar: 

Madde 13- Merkezin gelirleri ve giderleri Baro bütçesinde ayrı birer hesapta tutulur.

Merkezin gelirleri: Avukatların, Baro Genel Kurulu'nun kararlaştıracağı miktardaki yıllık ödemeleri, eğitim merkezi için yapılan bağışlar, katılımcıların bağışları, eğitim merkezi yayınlarıyla diğer etkinliklerinin gelirleri ve Baro bütçesinden aktarılacak kaynaklardan oluşur.

Merkezin giderleri, eğitim için gerekli her türlü taşınır taşınmaz mal ve hakların karşılıkları, öğretim görevlilerine ödenecek telif hakkı, yolluk ve sair giderlerdir.

Harcamalar, Eğitim merkezi yürütme kurulunun önerisi üzerine Baro Yönetim Kurulu'nca yapılır.

Yönerge: 

Madde 14- Yönerge: Eğitim Merkezi çalışmalarının yürütülebilmesi için gerekli yönerge taslakları Kilis Barosu Yönetim Kurulunca görüşülerek karara bağlanır.

Gelir Kaynağı: 

Madde 15- Staj Eğitim Merkezi giderlerini karşılayabilmek ve bu çalışmalara kaynak yaratabilmek amacıyla Kilis Barosu 2023 yılında ……………..TL. Katkı payı öder. Daha sonraki yıllar için katkı payı Baro Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Yürürlük: 

Madde 16- Bu iç yönetmelik Baro Yönetim Kurulunca kabul edilerek yürürlüğe girer.Kilis Barosu'nun …………… günü yapılan toplantısında  kabul edilmiş ve 16. madde uyarınca yürürlüğe girmiştir.