KİLİS BAROSU SOSYAL TESİSİN LOKANTA VE KAFETERYA KISMININ KİRALAMA İHALE İLANI

KİLİS BAROSU SOSYAL TESİSİNİN LOKANTA VE KAFETERYA KISMININ KİRALAMA İHALE İLANI

Türkiye Barolar Birliği mülkiyetinde olan ve Kilis Barosu Sosyal Tesisi olarak kullanılan binamızın lokanta ve kafeterya kısmı, tek tek veya birlikte Türkiye Barolar Birliği tarafından kapalı zarf usulü teklif alınarak 5 (BEŞ) yıl süreli kiraya verilecektir.

Kiraya verilecek taşınmaz mal; Kilis Merkez ilçe Aşıt Mahallesi, 293 Ada, 67 Parsel, Gaziantep yolu üzeri Oylum Kavşağındaki Kilis Barosu Sosyal Tesisi içerisinde dosyadaki krokide görülebilecek zemin katta bulunan lokanta bölümü ile 1.katta bulunan kafeteryadır.

Türkiye Barolar Birliği tarafından yaptırılan incelemeye göre;                                                                           1.Lokanta bölümü ( 380 M2 )  için belirlenen bedel aylık 5.350 TL + KDV olarak hesaplanmış,  5.350 TL x12 Ay=64.200.-TL + KDV Yıllık Kira bedelidir.

2. Kafeterya bölümü  (420 M2)  için belirlenen bedel aylık 3.000 TL + KDV olarak hesaplanmış,  3.000 TL x12 Ay=36.000.- TL + KDV Yıllık Kira bedelidir.

Kesin teminat olarak 1 ( BİR )  yıllık kira bedeli kadar teminat mektubu veya nakit, sözleşme düzenlenmesi ile birlikte alınır.

İhaleye katılacak ve kapalı zarf ile teklif verecek kişilerin;

  1. Nüfus Kayıt Örneği
  2. Yurtiçi ikamet belgesi,
  3. Gerçek kişilerin nüfus cüzdan örneği,
  4. Noter tasdikli imza sirküleri,
  5. Adli Sicil Belgesi,
  6. Emlak, SGK ve vergi borcu olmadığına dair resmi yazılar,
  7. İcra borcu olmadığına dair resmi yazılar,
  8. Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
  9. Tüzel kişilerin başvurusu halinde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya muadili belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri şarttır.
  1. İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanununa göre çıkarılan yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz olmak ve buna uygun biçimde teklifte bulunmak gerekmektedir.

İhaleyle ilgili şartname, krokiler ve imzalanacak sözleşme örneği bulunan dosya Kilis Baro Başkanlığında hazır olup, 100 ( YÜZ )  TL bedelle isteyenlere verilecektir.

İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde hazırladıkları tekliflerini kapalı zarf içerisinde  01/11/2021 tarihi mesai bitimine kadar Kilis Baro Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Kapalı zarf Kilis Baro Başkanlığına teslim edilecek olup, Türkiye Barolar Birliği tarafından açılıp değerlendirecektir. İhale komisyonu ve T.B.B. ihalenin her aşamasında lokanta ve kafeterya veya ikisi için de ihale yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.