CMK KOMİSYONU İÇ YÖNERGESİ
Tarih: 12.01.2023| Okunma Sayısı: 826

KİLİS BAROSU CMK KOMİSYONU İÇ YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki

 

Amaç

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Kilis Barosu tarafından, CMK ve ilgili mevzuat gereği müdafii ve vekil görevlendirilmesi, görevlendirilen avukatlar arasında adil dağılımın sağlanması, ceza yargılamasının; yasalara, uluslararası sözleşmelere, insan haklarına dayalı olarak gerçekleşmesinin sağlanmasına yönelik, çalışma ilke ve yöntemlerin belirlenmesi ile ortak uygulamayı sağlamaktır.

 

Kapsam:

Madde 2- Bu yönerge,Kilis Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulan CMK Komisyonu ve bu komisyonun çalışma şeklini, Kilis Barosu CMK  görevlendirmelerine ilişkin uygulamada, müdafi veya vekil olarak görevlendirilecek avukatların saptanmasını, müdafi veya vekil tayininin yöntem ve esaslarını, müdafilik ve vekillik görevi ile ilgili eğitim seminerlerinin planlanmasını kapsamaktadır.

 

Tanımlar

Madde 3- Bu yönergenin uygulanmasında;

a. Görevli avukat; soruşturma ve kovuşturma makalarının mevzuata uygun talebi üzerine Kilis Barosu tarafından görevlendirilen avukatı

b. Görev puanı; yapılan her görevlendirme için sistemden alınan puanı

c. Ortalama puan; soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı olmak üzere, sistemde gerçekleştirilen görevlendirmelere ilişkin toplam puanın sistemdeki aktif avukat sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan puanı

ç. Soruşturma; kanuna göre yetkili merciler tarafından suç şüphesinin öğrenilmesi ile başlayıp iddianamenin kabulüne kadar geçen süreyi

d. Kovuşturma; iddianamenin kabulü ile başlayıp hükmün kesinleşmesi ile son bulan evreyi

e. OCAS (Otomatik CMK Atama Sistemi) ; Zorunlu müdafi ve vekil görevlendirmesine ilişkin bilgileri içeren ve bilişim sistemini

f. Gece görevlendirmesi; saat 21.00 ile saat 08.59 arasında gerçekleştirilen görevlendirmeyi

g. CMK komisyonu; CMK gereğince zorunlu müdafi ve vekil görevlendirmelerine ilişkin usul ve ilkeleri belirleyen, konuyla ilgili başvuruları inceleyip karara bağlayan ve gerektiğinde Baro Başkanı ve Yönetim Kuruluna rapor sunan uygulama komisyonunu

ğ. Baro başkanı; Kilis Barosu başkanını

h. Yönetim Kurulu; Kilis Barosu yönetim kurulunu,

ı. Başkan; CMK komisyon başkanını,

i. Başkan yardımcısı; CMK komisyon başkan yardımcısını

j. Sorumlu yönetim kurulu üyesi; Baro yönetim kurulu tarafından, gerekli görüldüğünde,  CMK komisyonuyla ilgili olmak üzere görevlendirilen yönetim kurulu üyesini ifade eder.

 

Yetki

Madde 4 – Müdafi veya vekil görevlendirme yetkisi Baroya aittir. Baro başkanı, Baro adına müdafi veya vekil tayin işlemini gerçekleştirir. Baro bu yetkisini Kilis ili ve ilçe sınırları içerisinde kullanır. Gerektiğinde ilçe temsilcisi seçebilir ve yetkilendirebilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Organlar ve Görevleri

 

Genel Olarak

Madde 5- CMK ve ilgili diğer mevzuat gereğince müdafi ve vekil görevlendirmesine ilişkin bu yönergede öngörülen işlemler, Baro başkanı, Baro Yönetim Kurulu, CMK komisyonu başkanı, CMK Komisyonu başkan yardımcısı, CMK Komisyonu ve zorunlu müdafilik görevi almak için başvuran avukatlar tarafından yürütülür. Kilis Barosu bünyesinde gerçekleştirilen CMK uygulamaları, bu yönerge çerçevesince CMK komisyonu tarafından yerine getirilir.

 

CMK Komisyonu

Madde 6- CMK komisyonu ,Baro seçimli genel kurulunun yapılmasından sonra baroya kayıtlı avukatlar arasında CMK uygulamaları ve zorunlu müdafilik veya vekillik işlemleri ile ilgili görevleri yerine getirmek ve uygulamaları geliştirmek amacıyla aday olan avukatlardan oluşur.Gerekli görmesi halinde baro yönetim kurulu, komisyon üye sayısını sınırlayabilir. Bu takdirde yönetim kurulu ,adaylar arasında bir seçim yapabilir. Komisyon toplantılarını 2 haftada bir gerçekleştirir. Bu süre, komisyon kararı ile uzatılabilir ancak 1 ayı geçemez. Komisyon , başkan veya üyelerin talebi ile, gerekli gördüğü hallerde derhal toplantı yapabilir.

Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Karşı oy veren üyeler muhalefet gerekçelerini yazılı şekilde belirtir. Oyların eşitliği halinde Başkanın oy verdiği husus kabul edilmiş sayılır. Başkanın olmadığı toplantılarda başkan yardımcısı da aynı yetkiye sahiptir.

Komisyon toplantılarına kural olarak katılım zorunludur. Mazeretsiz olarak üst üste 3 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği , durumun komisyon tarafından tutanakla tespit edilmesinin ardından herhangi bir işlem yapmaksızın komisyon kararıyla  sona erer. Üyeliği düşen üyenin komisyon başkanı veya başkan yardımcısı olması halinde komisyon, izleyen ilk toplantıda, üyeliği düşen üyenin yerine geçmek üzere tekrar seçim yapar. Üyeliği düşen üye hakkında  gecikmeksizin yönetim kuruluna bilgi verilir.

Komisyon, önüne gelen başvuru veya itirazları en geç 1 ay içinde  karara bağlar. Komisyon kararlarına karşı ilgililer, kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde yönetim kuruluna itiraz edebilirler. Yönetim kurulunun itiraz üzerine vereceği karar kesindir. (İYUK ilgili hükümleri saklıdır.)

 

CMK Komisyonunun  Görevleri

Madde 7 - CMK komisyonu aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir :

a.  Düzenli olarak Komisyon toplantılarını yapmak,

b. CMK hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için gereken önlemleri almak,     

c. Hukuka, avukatlık meslek ilkelerine ve CMK Uygulaması ile ilgili yönergeye aykırı davranan avukat, tevzi, evrak inceleme görevlileri hakkında inceleme yaparak, durumu yazılı olarak ve varsa belgeleri ile birlikte baro yönetim kuruluna bildirmek,

ç. Avukatlar arasında ücret ve iş dağılım dengesini sağlamak amacıyla gerekli yöntemler konusunda araştırmalar yapmak ve gerektiğinde yönerge değişikliği yapılması için Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,

d.CMK uygulaması ile ilgili şikayet, itiraz, görevden çekilme ve iade, rapor, bilgilendirme, istifa dilekçelerini ve diğer ilgili her türlü başvuruyu incelemek ve karara bağlamak,

e. CMK zorunlu müdafilik ve vekillik görevi alan avukatların, görev aldığı her aşamada, görevlerini meslek onuruna uygun yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, sorunları gidermek, gerekirse sorunların çözümü için  Baro Yönetim Kurulundan destek istemek,

f. Yapılan çalışmalar hakkında Baro Yönetim Kurulu’na raporlar sunmak,

g.CMK komisyon yönergesinin değiştirilmesi hususunda baro yönetim kuruluna görüş bildirmek

h. Yönetim Kurulunun vereceği diğer işleri yerine getirmek.

 

CMK Komisyon Başkanı ve Başkan Yardımcısı

Madde 8- CMK komisyonu, komisyon üyelerinin seçiminden sonra, en kısa sürede ilk toplantısını gerçekleştirir. İlk toplantıda üyeler, kendi aralarında yapacakları seçimle bir komisyon başkanı ve bir komisyon başkan yardımcısı seçer. Seçimin yapılma usulünü komisyon belirler. Gerektiğinde baro yönetim kurulu da komisyonun seçim usulünü belirleyebilir.

Komisyon başkan yardımcısı, Komisyon başkanının bulunmadığı toplantılara başkanlık eder.

 

Komisyon Başkanı; CMK komisyonu ile yönetim kurulu arasında köprü görevi görerek komisyon ve yönetim kurulu arasındaki koordinasyonu sağlar. Komisyon tarafından hazırlanan raporları yönetim kuruluna sunar, komisyonca gerekli görülmesi halinde yönetim kurulu toplantısına katılma talebinde bulunur, CMK ile ilgili hizmetler ve önerileri yönetim kurulunun bilgisine sunar, üyeliği düşen komisyon üyesi hakkında baro yönetim kuruluna yazılı bilgi verir.

 

Baro Yönetim Kurulu

Madde 9-Bu yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, Komisyon kararlarının denetlenerek bu kararlara ilişkin itirazların karara bağlanması ile bu yönergede düzenlenmeyen konularda son karar organı Baro Yönetim Kuruludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevlendirme Esasları

 

Görevlendirmeye İlişkin Esaslar

Madde 10- Kilis Barosuna kayıtlı avukatlardan CMK gereği zorunlu müdafilik veya vekillik görevi almak isteyenler, baro başkanlığına yazılı olarak müracaatta bulunurlar. Başvurusu kabul edilen avukatlar, başvurularına göre kovuşturma, merkez soruşturma ve ilçe soruşturma listelerine , her bir listenin kendi ortalama puanı üzerinden dahil edilirler.

Kilis Barosu bünyesinde CMK görevlendirmeleri OCAS (Otomatik CMK Atama Sistemi) üzerinden, puanlama usulüne göre yapılır. Baro başkanlığı, görevlendirmeyi zorunlu hallerde bizzat da yapabilir.

Zorunlu müdafilik veya vekillik görevi için kendisine yapılan görevlendirmeyi kabul eden avukatın göreve intikal süresi merkez soruşturma görevleri için 45, ilçe soruşturma görevleri için 90 dakikadır.

Görevlendirmeler puan sistemine göre dağıtılır. Görevli avukatların puanları; kabul ettikleri görevlerin “görev puanları” ile kabul etmedikleri görevlerden aldıkları “red puanları”ndan oluşur. Red puanı, o görevin kabulü halinde alınacak görev puanına eşittir.

İlçe soruşturma görevlendirme puanı, merkez soruşturma görevlendirme puanının yarısı kadardır. Gece görevlendirmelerine ilişkin puan ise, merkez soruşturma ve ilçe soruşturma görevleri fark etmeksizin, ilgili görevlendirmenin yarısına eşittir.

Merkez soruşturma puanı ortalama puanın altında olan avukatların puanları,  her yıl ocak ve temmuz aylarının başında olacak şekilde, yılda iki defa ortalamaya çekilir. Ortalamaya  çekme işlemi, komisyon kararı ile ertelenebilir veya kaldırılabilir.

Kovuşturma puanı ortalamanın altında olan avukatların puanları, her yıl ocak ayının başında olacak şekilde yılda bir defa ortalamaya çekilir. Ortalamaya çekme işlemi komisyon kararı ile ertelenebilir veya kaldırılabilir.

Görevlendirilen avukatlar, haklı ve yasal neden ve engeller olmadıkça görevi bırakamaz.

Elektronik sistem tarafından yapılan görevlendirmeler sistem tarafından tarih, saat, kendisine avukat tayin edilen kişinin ismi ve görevlendirilen avukatın ismi, atama numarası, talep eden kurum adı, dosya numarası SMS yolu ile görevlendirilen avukata bildirilecek olup aynı bilgiler sistem tarafından kaydedilir.

Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca aralarında menfaat çatışması bulunduğu bildirilmediği halde, görevli avukat tarafından aralarında menfaat çatışması bulunduğu tespit edilerek sistem üzerinden baroya bildirilen kişilere, ayrı birer avukat ataması yapılır. Menfaat çatışması tespiti ile ilgili olarak, görevli avukatın beyanı esas alınır.

Görevlendirmelere ilişkin itirazların incelenmesinde atama sistemi kayıtları esas alınır.

Kilis Barosu Yönetim Kurulu, görevlendirme ilke ve esaslarına ilişkin kurallar ile ilgili olarak hizmetin aksamamasına ve gereği gibi yerine getirilmesine ilişkin tedbir ve kararları alır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Ücret ve Ödeme

 

Ücret

MADDE 11-   CMK Ücret tarifesine göre aşağıdaki kurallar dahilinde tahakkuk edecek olan ücretler, ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülecek olan idari işlem ve kontrollerden sonra, Cumhuriyet Savcılığı tarafından doğrudan ilgili müdafi veya vekilin banka hesabına ödenir. Ücret, Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenir.

 

Müdafii Ve Vekil Tarafından Teslim Edilmesi Gereken Bilgi Ve Belgeler                              MADDE 12- Müdafii veya vekilin katıldığı soruşturma veya kovuşturma evrakının bir örneğini aslı gibidir şeklinde onaylayarak bu evrakı, yol giderlerine ilişkin belgeyi ve serbest meslek makbuzunu ilgili Savcılığa ulaştırılmadan önce kontrol için Baroya vermesi gerekir.

            İstinabe olunan işlere ilişkin görevlerde, ödeme ile ilgili yukarıda belirtilen tüm belgeler soruşturma ya da kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırılmak üzere Baroya teslim edilir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Değişiklik

Madde 13- Bu yönergede yapılacak değişiklikler, CMK komisyonunun görüşü veya baro yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.

 

Yürürlük

Madde 14- Bu yönerge, Kilis Barosu Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

19.06.2024
AV. MEHMET TAŞCI
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.