İHALE İLANI
Tarih: 10.06.2022| Okunma Sayısı: 595

TAŞINMAZ MAL ( TİCARİ AMAÇLI TESİS) KİRALAMA İHALE İLANI

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Türkiye Barolar Birliği mülkiyetinde olup Kilis Baro Başkanlığına tahsis edilen  taşınmaz  üzerinde ki (Ticari Amaçlı Tesis) Kilis Barosunca kapalı zarf usulü teklif alınarak    3 (ÜÇ) yıl süreli kiraya verilecektir.

Madde 2- Kiraya verilecek taşınmaz malın;

Mahallesi: Aşıt  Mahallesi

Ada : 293 Ada

Parsel No:  67 Parsel  ( Gaziantep yolu üzeri  Oylum Kavşağı)

Niteliği : Kilis Barosu Sosyal Tesisi içerisinde  zemin katta bulunan yaklaşık 380 m2 ticari amaçlı restaurant ile asma kat üzeri 1. Katta  bulunan  yaklaşık 420 m2 kafeteryanın  ihalesi.

 

Madde 3- Taşınmazlardan zemin katta bulunan restaurant için 7.000.-TL ( YEDİBİN TÜRK LİRASI) ve asma kat üzeri 1. Katta bulunan kafeterya için ise 4.000.-TL ( DÖRTBİN) olmak üzere toplam 11.000.-TL (ONBİRBİN) KDV hariç  bedelle aylık kira tespit edilmiştir. Taşınmazların yıllık kirası 11.000.-TL X 12 Ay =132.000,00.-TL’dır. Geçici teminat  ( 132.000,00.-TL)  yıllık kira bedeli üzerinden (%6) oranında alınır.(7.920,00.-TL) ve aynı bedel üzerinden   kira sözleşmesi imzalanmazdan önce 1 (BİR) yıllık kira tutarı, teminat (Güvence) bedeli olarak alınır ve kiraya mahsup edilemez.

Madde 4- İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. Maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

Ayrıca;

  1. Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak Nüfus Kayıt Örneği
  2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
  3. Gerçek kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi
  4. Noter tasdikli imza sirküleri,
  5. Borcu olmadığına dair (Emlak, Kira, Vergi ,vb.) resmi yazılar,
  6. Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri,
  7. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, vermeleri şarttır.
  8. Adli Sicil Belgesi.

Madde   5- Kira/İhale şartnamesi Kilis Baro Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir.

Madde 6- İstekliler ihaleye katılabilmek için geçici teminatla birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde hazırladıkları tekliflerini kapalı zarf içerisinde  15/06/2022 tarihine kadar Kilis Baro Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Madde 7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

09.12.2023
AV. MEHMET TAŞCI
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.